ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА COVID-19 ПАНДЕМИЯ

Възлагайки организирането или изпълнението на транспорт от "Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД (Юнимастърс) и приемайки нашата оферта, Вие се съгласявате със следнoто:


  1. Юнимастърс се освобождава от всякаква отговорност, доколкото неизпълнението/ неточното изпълнение на доставката е причинено от обективни обстоятелства, свързани с COVID-19 пандемията извън техния контрол в т.ч. за вреди от закъснели доставки и вреди от погиване на бързоразвалящи се стоки, породено от закъснението.
  2. Юнимастърс запазва правото си да извършва едностранни изменения на договорените разписания, маршрути и тарифи, да начислява допълнителни разходи, както и да извършва за сметка на възложителите си всякакви целесъобразни действия с товара.
  3. Възложителят изрично се съгласява да поеме за своя сметка всички разходи породени от извънредните обстоятелства в т.ч. разходи за задържане на оборудване, денгуби, разходи за извънреден автомобилен транспорт и извънредно складиране и др.
  4. Тези условия дерогират клаузите на всякакви предшестващи писмени споразумения, сключени между Юнимастърс и възложителите им, които им противоречат, и имат действие за периода на обявената пандемия и до премахването на ограничителните мерки от засегнатите държави и се тълкуват съобразно правото на Република България.
Made on
Tilda