ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ


I. Изисквания към превозните средства

1. Превозвачът е длъжен да предостави автомобил с осигурени транспортни документи и в изправно техническо състояние, и добър външен вид- сухо и чисто товарно помещение, в което няма условия, пораждащи риск от увреждане на товара;

2. Влекачите и ремаркетата, които се планират за работа задължително трябва да са изправни, валиден ГТП за влекача и ремаркето; гуми с дебелина на грайфер под необходимите нормативни изисквания;

3. Изпълнителят предоставя товарните помещения чисти и без следи от миризми;

4. Товарните помещения следва да бъдат в добро техническо състояние, а вратите и брезента да не допускат проникване на вода или прах;

5. Товарните помещения подлежат на ежемесечна инспекция, което Изпълнителят трябва да отразява в дневник;

6. Автомобилите, превозващи опасни товари, трябва да са оборудвани с необходимата защитна екипировка и документи на водача съгласно изискванията на Конвенция ADR;

7. Превозното средство трябва да разполага с минималното ниво на оборудване за укрепване, необходими за безпроблемното и безопасно превозване на товара;

8. Превозното средство трябва да разполага с GPS устройство.


II. Изисквания към водачите

1. Да спазват добра лична хигиена и външен вид, докато са на работа;

2. Да притежават нужните познания за значението, съдържанието и да спазват правилата за попълване на транспортната и/или митническа документация;

3. Да спазват строга конфиденциалност на информацията, до която са получили достъп;

4. Да проявяват професионално и любезно отношение към персонала на клиента и да не влизат в спорове с него. При опасност от конфликт, водачът се свързва незабавно с Възложителя за изясняване на ситуацията;

Изпълнителят се задължава да инструктира всички свои шофьори за правилата за поведение и обслужване на клиенти:

- шофьорът е винаги в изрядно състояние - с чисти облекло и обувки;

- шофьорът е приветлив и учтиво поздравява получателя на пратката;

- шофьорът не влиза в конфликти, не използва нецензурни или груби думи при комуникация с получателя;

- в случай на неучтиво поведение от страна на получателя/изпращача, шофьорът не влиза в спор/дискусия, а се свързва с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и описва ситуацията, изчаква решение.

5. Спазват всички знаци и изисквания за безопасност на територията на изпращача/получателя, включително изискванията, свързани с облекло и защитни обувки;

6. Забранява се почистването на сняг и други дейности, които биха изискали шофьора да бъде отстрани или върху превозното средство на територията на изпращач/получател;

7. Преди начало на всяко пътуване шофьорът проверява дали превозното средство е в добро общо състояние, както и състоянието на гумите на автомобила;

8. Преди начало на всяко пътуване шофьорът проверява дали е документално изряден (шофьорска книжка), както и дали документите му позволяват да превозва съответния товар;

9. Шофьорът трябва да информира своя работодател за всички инциденти, които са настъпили по време на пътуване и/или по време на товарене;

10. Шофьорът трябва да уважава и следи спазването на ограниченията на скоростта и да адаптира скоростта си спрямо пътните условия.


III. Организационни изисквания

1. Водачите трябва да спазват вътрешните правила и инструкции на територията на обектите на клиентите;

2. След пристигане на територия на обект на клиента водачът се регистрира и представя поисканата му от персонала информация. Той трябва да има готовност да предостави и клиентската референцията на заявката;

3. Вторите водачи влизат на територията на обекта само с дежурния водач;

4. Достъпът на придружаващи лица на територията на обекта е абсолютно забранен;

5. Информационните табели и нарежданията на персонала на територията на обекта на клиента се спазват стриктно. В противен случай услугата може да бъде отменена;

6. Пушенето и употребата на алкохолни напитки са забранени на територията на обекта. Персоналът на клиента има право да взима алкохолни проби, като при показател над 0‰ услугата може да бъде отменена;

7. На териториите на обектите на клиенти важи забрана за снимане. Изключения от тях се допускат единствено за документиране на щети или инциденти, и то със знанието и в присъствието на персонала;

8. Забранен е достъпът на водача до помещения на обекта, несвързани с изпълнението на услугата;

9. Камионите се паркират на входния паркинг на територията на обекта, независимо дали са натоварени или празни. Водачът по всяко време трябва да упражнява надзор върху камиона си, освен когато отсъствието му се дължи на нормални за изпълнението на заявката причини;

10. Присъствието на водача до камиона е задължително с оглед своевременната му намеса при непредвидени обстоятелства и за координация на необходимите действия с персонала на клиента;

11. Състоянието на камиона и оборудването подлежат на редовен контрол от страна на персонала на клиента. Несъответствията са основание за отмяна на заявката без право на компенсация;

12. Водачът е този, който подготвя камиона за натоварване и задължително присъства на него;

13. Водачът следва винаги да разполага със следните защитни средства: работни обувки с бомбе, каска, ръкавици, защитни очила и подходящо облекло (за предпочитане гащеризон). Явяване с ризи/тениски с къси ръкави, както и с къси панталони е забранено. Неспазването на тези изисквания са основание за отмяна на транспорта;

14. Водачът не може да оперира с оборудване и техника на клиента при никакви обстоятелства;

15. При прекъсване на натоварването и очакване на значително забавяне, водачът може с разрешението на персонала да бъде отпратен в специална чакалня, без да има право да посещава другите помещения;

16. Натоварване над максимално допустимите за съответното превозно средство законови лимити за килограми/тонаж на стоката не е разрешено. При претегляне на камиона водачите трябва да напуснат кабината и да изключат двигателя;

17. Всички инциденти, настъпили по време на превоза, следва да бъдат незабавно докладвани на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това уведомление следва задължително да съдържа: обосновка на фактите, настъпване на събитията, представяне на документите за товара. Преди прием на запис на забележка на товарителницата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се консултира с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

18. Предаване на товара за съхранение на трето лице е забранено без предварително съгласие от Възложителя;

19. Подаване на статуси за товарене/доставка в установените срокове, спрямо изискванията за отделните видове транспорт;

20. Изпращане на необходимите документи за доставка в установените срокове, спрямо изискванията за отделните видове транспорт;

21. Изпълнителят разполага с валидна застрахователна полица с покрити рискове спрямо изискванията на Юнимастърс. Изпълнителят предоставя актуално копие и при всяко подновяване на полицата си. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следи за валидност и покритие и получава автоматично известие при предстоящо изтичане на полица;

22. Изпълнителят е длъжен да предостави незабавно информация към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при регистрирана щета, липса, проблем, следвайки установените правила за канал на постъпване на информацията;

23. Изпълнителят разглежда всяка претенция или оплакване в регламентиран срок и е задължен да отговори обосновано и позовавайки се на действащия между двете страни договор, Закона за автомобилните превози или Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR);

24. Изпълнителят се задължава да извършва доставките, заявени от Възложителя, с качество не по-ниско от 98%, измерено на месечна база;

25. Изпълнителят има право да извършва проверки на работата на Изпълнителят по всяко време без предупреждение.
Made on
Tilda