ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
 1. Настоящата оферта е основана на вид транспорт и превозвачи, определени от Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД.

 2. При промяна на посочените размери и/или тегло, цената подлежи на промяна без предварително известие.

 3. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола й по отношение на стойност на услугата и/или очаквани дати на товарене и на пристигане.

 4. Цената е валидна за товар несъдържащ батерии. В случай, че след получаването на заявка се окаже, че товарът съдържа батерии от какъвто и да е вид, Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД има правото да откаже да продължи с организирането на транспорта.

 5. Превозвачът си запазва правото с или без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отпътуване. Превозвачът не поема ангажименти за фиксирани срокове на доставка или за доставка на определена дата.

 6. Цената е валидна за товарими пратки, подходящо опаковани за въздушен транспорт. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД и неговите партньори, служители и агенти не носят отговорност за щети върху товара, породени от неподходяща за въздушен транспорт опаковка.

 7. В общия случай се приема, че пакетите са товарими един върху друг, в случай, че друго не е изрично уговорено на етап оферта. Превозвачът не носи отговорност ако настъпят повреди върху товара.

 8. Свободният период за престой в наш склад е 5 календарни дни, считано от датата на разтоварване, след което се начислява такса съхранение.

 9. За всяка пратка се начисляват летищни такси в зависимост от теглото и вида на стоката.

 10. Предаването на товара на получателя се извършва след заплащане на всички суми, дължими за организирането на превоза до крайна дестинация, както и на евентуалните допълнителни разходи за такси съхранение, митнически проверки, престой и др., освен ако няма подписан договор, регламентиращ друго.

 11. Свободното време за разтоварване е 30 минути за предварително обмитените в наш склад пратки и 2 часа за обмитяване и разтоварване на пратките под режим митнически транзит, след което се дължи такса за задържане на превозното средство в размер на EUR 10 на започнат час.

 12. Автомобилът, извършващ транспорта, не може да бъде пломбиран, освен в случаите, когато пломбирането е изрично уговорено предварително и посочено още на етап оферта.

 13. Спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 относно дървени части и/или опаковки е задължение на изпращача на стоката/износителя. В случай, че пратката бъде отказана за товарене в отправното Летище или върната от получаваща дестинация, поради неспазване на тези изисквания, всички възникнали разходи са за сметка на изпращача.

 14. В случай, че получателят откаже да получи пратка по дестинация по каквато и да е причина, всички вътрешни разходи по дестинация се начисляват на изпращача/клиента, който е заявил организирането на транспорта. Под вътрешни разходи по дестинация се разбират такива разходи като, но не само, вътрешен транспорт, складови разходи, разходи за съхранение, митнически глоби, разходи за евентуално унищожаване на пратката и други приложими според местното законодателство в страната на получателя, които би трябвало да бъдат платени от получателя.

 15. Всички разходи и банкови разноски са платими от Възложителя, освен ако не е уговорено друго.

 16. Подписът и печатът не са задължителен реквизит за фактурите и известията към тях съгласно чл. 7 от ЗС и чл. 114 от ЗДДС.

 17. По преценка на Юнимастърс потвърждението на доставка може да бъде издадено от Юнимастърс на хартиен носител или в електронна форма.Електронното потвърждение за доставка е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и е достъпно в интернет портала за самообслужване на клиенти my.unimasters.com чрез персонален профил с индивидуално потребителско име и парола.

 18. Страните могат да ползват електронен подпис и се съгласяват да признават стойността му като на саморъчен, поставен върху хартиен екземпляр на документа.
  За целта лицето, извършващо доставката, предоставя устройство с екран, върху който получателя полага подписа си, а софтуера на устройството превръща подписа на клиента в графично изображение и го включва в структурата на електронното потвърждение за доставка.


 19. При получаване на пратка получателят трябва да провери състоянието ѝ в присъствието на представителя на Юнимастърс, извършващ доставката. В случай на установяване на липса или повреда, в потвърждението за доставка на хартиен носител или в автомобилната товарителница на превозвача се вписва забележка, а в случай на електронно потвърждение за доставка получателят изисква съставяне на Протокол за липса и повреда на товара в два екземпляра, подписан от двете страни, и описващ качественото отклонение. Липсата на забележка или Протокол за липса / повреда на товар е доказателство, че пратката е получена в заявеното количество и в добро състояние. При необходимост копие на протокола може да се бъде свалено и разпечатано (от тук) линк.
  Рекламация се подава писмено до адреса на Юнимастърс или чрез електронно съобщение до claims@unimasters.com.
  Рекламацията е редовно предявена единствено, когато клиентът е заплатил всички дължими суми за предоставени услуги без отлагане или прихващане.


 20. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД работи изключително съгласно Общите спедиторски условия и Общите складови условия на Национално сдружение на българските спедитори Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (последна редакция). Копие от посочените условия е публикувано на интернет адрес www.nsbs.bg. Съветваме Ви да се запознаете внимателно с тях.

 21. Офертата е валидна само в случай, че не оспорите посочените условия. Получаването на поръчка по настоящата оферта ще се счита за приемане на посочените общи условия. За всички последващи поръчки, независимо дали са по тази оферта, се счита, че сте съгласни с посочените общи условия, освен ако изрично не ги оспорите.

 22. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД Ви препоръчва застраховане на стоките по време на транспорт. Максималната отговорност на превозвача е 19 SDR (Специални права на тираж) на килограм бруто тегло, но не повече от стойността на товара. Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолома сила.

 23. Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.

 24. В случай, че заявявате пратка за транспорт от трета страна и възлагате на Юнимастърс въвеждането и на митническата територия на Eвропейския Съюз, като лице заявило транспорта от свое име или от името на свой клиент носите пълна отговорност и се задължавате да предоставите небходимата информация за завършване на временното складиране, съгласно Член 149 от МКС (Регламент 952/2013г) "Несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни."

 25. В случай, че не предоставите информацията и документи в законоустановения срок и възпрепятствате митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, носите пълна отговорност пред Митническите органи и следва да възстановите на Юнимастърс Лоджистикс ЕС СИ ЕС ЕООД всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г).
Made on
Tilda