ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ КОМБИНИРАН КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ ПО ИЗНОС
 1. ВАЖНО: Изпращачът по коносамент е длъжен да декларира писмено към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД провереното брутно тегло (ПБТ) на контейнера, заедно с инструкциите за коносамент или отделно не по-късно от 48 часа преди пристигането на кораба. ПБТ = бруто тегло на товара + теглото на опаковките и укрепващите материали + тарата на контейнера. Контейнерът/контейнерите няма да бъдат товарени на борд в случай на липсващо декларирано ПБТ. Отговорността за коректното деклариране на ПБТ е изцяло на изпращача.

 2. Свободното време за товарене и обмитяване e 8 часа, в рамките на същия работния ден. При задържане на автомобила се начислява такса престой в размер на EUR 100 на ден на контейнер - за всеки започнат календарен ден.

 3. Митническото оформяне по износ е задължение и ангажимент на изпращача на стоката/износителя, освен ако друго не е изрично уговорено.

 4. ОДН (Обобщена Декларация за Напускане) следва да бъде подадена от изпращача/износителя, заедно с износната митническа декларация. При пропуск, ОДН се подава от превозвача, за което се начислява такса от EUR 25 на декларация.

 5. При използване на дървени части и/или опаковки, спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 е задължение на изпращача на стоката/износителя.

 6. Mаксимално допустимото бруто тегло на товара е 21 тона за 20' и 22 тона 40' контейнери за превоз по Българската републиканска мрежа във връзка с въведените теглови ограничения от Агенция "Пътища", ако в офертата не е посочено друго. В случай на претоварване, стойността на шосейния превоз следва да бъде завишена съгласно нормативната уредба, касаеща таксите за превишаване на максимално допустимото натоварване на превозното средство, и подлежи на допълнително уточнение.

 7. Пълните контейнери следва да бъдат върнати в товарно пристанище най-късно 36 часа преди пристигане на кораба, съгласно изискване на митническите органи. В противен случай Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД не гарантира натоварване на съответния кораб.

 8. Инструкции за издаване на коносамент следва да бъдат изпратени до Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД веднага след натоварване на стоката в контейнера, но не по-късно от 48 часа преди пристигане на кораба. При наличие на документарен акредитив, изискванията за коносамента следва да бъдат уточнени преди натоварване на стоката.

 9. Условия на плащане - преди началото на превоза на товара, освен ако не е договорено друго.

 10. Оригинални коносаменти се предават след заплащане на всички дължими суми, в т.ч. всички допълнителни разходи (ако такива са възникнали - такси демюрейдж, съхранение, митнически проверки, престой на превозното средство и др.), освен ако няма подписан договор, регламентиращ друго.

 11. Предаването на товара на получателя в крайна дестинация се извършва срещу представяне на пълен комплект надлежно джиросани оригинални коносаменти, освен ако няма писмени инструкции за освобождаване без оригинален коносамент (телекс освобождаване) или е издаден Waybill (коносамент с 0 оригинали).

 12. Превозвачът си запазва правото с или без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отплаване. Превозвачът не поема ангажименти за фиксирани срокове на доставка или за доставка на определена дата.

 13. Посочените цени са без ДДС. При вътрешнообщностен транспорт ДДС се начислава допълнително.

 14. Всички разходи и банкови разноски са за сметка на платеца на навлото, освен ако изрично не е уговорено друго.


 15. Подписът и печатът не са задължителен реквизит за фактурите и известията към тях съгласно чл. 7 от ЗС и чл. 114 от ЗДДС.

 16. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД приема заявката за организиране на транспорта на опасен товар и информацията за него, така както е подадена от заявителя на превоза/товародателя без ангажимент за проверка на пълнотата или истинността на данните. Заявителят на превоза и товародателят носят пълната отговорност за грешно деклариране или недеклариране на опасния товар. В случай на санкция към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД от страна на морския контейнерен превозвач, същата ще бъде отнесена към заявителя на превоза/товародателя. Санкцият а може да варира от USD 5000 до USD 15000 на коносамент. Всички допълнителни разходи, възникнали в резултат на предприемането на корективни действия, ще бъдат също отнесени към заявителя на превоза/товародателя, в допълнение към обявената санкция.

 17. Товародателят и заявителят на превоза носят отговорността за натоварването на товара в контейнера. Неподходящото подреждане или неравномерното разпределение на товара в контейнера могат да доведат до трудности при обработката и оперативни усложнения. В резултат морските контейнерни превозвачи или товарните, транзитните и разтоварните портове може да начислят допълнителни глоби и такси, които ще бъдат отнесени към заявителя на превоза в случай, че бъдат начислени към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД.

 18. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД работи изключително съгласно Общите спедиторски условия и Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (последна редакция). Копие от посочените условия е публикувано на интернет адрес www.nsbs.bg. Съветваме Ви да се запознаете внимателно с тях. Офертата е валидна само в случай, че не оспорите посочените условия. Получаването на поръчка по настоящата оферта ще се счита за приемане на посочените общи условия. За всички последващи поръчки, независимо дали са по тази оферта, се счита, че сте съгласни с посочените общи условия, освен ако изрично не ги оспорите.

 19. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД Ви препоръчва застраховане на стоките по време на транспорт. Максималната отговорност на превозвача по шосе е 8.33 Специални права на тираж (СПТ/SDR) на килограм бруто тегло, а на превозвача по море е 667 СПТ на колет или 2 СПТ на килограм бруто тегло, в зависимост от това кое е по-голямо. И при двата вида превози отговорността на превозвача не надвишава стойността на товара. Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолима сила.

 20. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола им по отношение на стойност на услугата и очаквани дати на товарене и на пристигане.

 21. Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.


 22. Допълнителни условия, приложими при превоз на специализирано и хладилно оборудване:
  - При превоз наспециализирано оборудване: опън топ и флат рак контейнери
  *Офертата е валидна за предварително посочените параметри и на стоката / L x W x H, тегло/. При разминаване, офертата подлежи на преизчисление.
  *Офертата е валидна само при наличие на оборудване в България към датата на заявката.
  *Празно оборудване може да бъде позиционирано само срещу официална заявка. В случай, че заявителят впоследствие откаже заявката, разходите по позиционирането ще бъдат за негова сметка. При позициониране на оборудване, изпращачът на стоката/износителят следва да натовари контейнерите не по-късно от 10 календарни дни от датата на позициониране. След този период възникват допълнителни разходи по съхранение на празното оборудване, които ще бъдат за сметка на заявителя.

  - При превоз на хладилни контейнери:
  *Офертата е валидна при наличие на хладилно оборудване в България.
  *Свободен период в товарно пристанище - 3 календарни дни от датата на връщане на пълния контейнер до датата на натоварване на борд. След този период се начислява такса за съхранение, електричество и мониторинг в размер на EUR 30 на контейнер за всеки следващ календарен ден.
  *Ако друго не е упоменато, офертата е валидна за автотранспорт в България без агрегат за температурен режим. По желание на клиента можем да предложим дизелов агрегат GENSET за подръжка на температурния режим в контейнера по време на автопревоза до товарно пристанище.


 23. В случай, че заявявате пратка за транспорт от трета страна и възлагате на Юнимастърс въвеждането и на митническата територия на Eвропейския Съюз, като лице заявило транспорта от свое име или от името на свой клиент носите пълна отговорност и се задължавате да предоставите небходимата информация за завършване на временното складиране, съгласно Член 149 от МКС (Регламент 952/2013г) "Несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни."
  В случай, че не предоставите информацията и документи в законоустановения срок и възпрепятствате митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, носите пълна отговорност пред Митническите органи и следва да възстановите на Юнимастърс Лоджистикс ЕС СИ ЕС ЕООД всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г).
Made on
Tilda