ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ КОМБИНИРАН КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ ПО ВНОС
 1. Свободното време за разтоварване и обмитяване e 8 часа, в рамките на същия работен ден. При задържане на автомобила се начислява такса престой в размер на EUR 100 на ден на контейнер - за всеки започнат календарен ден.

 2. Ако в офертата не е посочено друго, максимално допустимото бруто тегло на товара по Българската републиканска мрежа във връзка с въведените теглови ограничения от Агенция "Пътища" е 21 тона за 20 футови и 22 тона за 40 футови контейнери. В случай, че теглото на товара надвишава максимално допустимото тегло, стойността на шосейния превоз следва да бъде завишена съгласно нормативната уредба, касаеща таксите за превишаване на максимално допустимото натоварване на превозното средство и подлежи на допълнително уточнение.

 3. Офертата е валидна в случай, че морският превозвач е в състояние да осигури необходимото празно оборудване и място за натоварване на кораб.

 4. Предаването на товара на получателя се извършва след заплащане на всички суми, дължими за организирането на превоза до крайна дестинация, както и на евентуалните допълнителни разходи за такси демюрейдж, съхранение, митнически проверки, престой на превозното средство и др., освен ако няма подписан договор, регламентиращ друго.

 5. Предаването на товара на получателя в крайна дестинация се извършва срещу представяне на пълен комплект надлежно джиросани оригинални коносаменти, освен ако няма писмени инструкции за освобождаване без оригинален коносамент (телекс освобождаване) или издаден waybill (коносамент с 0 оригинали).

 6. Превозвачът си запазва правото с или без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отплаване. Превозвачът не поема ангажименти за фиксирани срокове на доставка или за доставка на определена дата.

 7. Спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 относно дървени части и/или опаковки е задължение на изпращача на стоката/износителя.

 8. Условия на плащане - преди доставката на товара, освен ако не е договорено друго.

 9. Всички разходи и банкови разноски са платими от възложителя, освен ако не е договорено друго.

 10. Подписът и печатът не са задължителен реквизит за фактурите и известията към тях съгласно чл. 7 от ЗС и чл. 114 от ЗДДС.

 11. Настоящата оферта е основана на вид на транспорта и избор на превозвачи, определени от Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД.

 12. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД приема заявката за организиране на транспорта на опасен товар и информацията за него, така както е подадена от заявителя на превоза/товародателя без ангажимент за проверка на пълнотата или истинността на данните. Заявителят на превоза и товародателят носят пълната отговорност за грешно деклариране или недеклариране на опасния товар. В случай на санкция към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД от страна на морския контейнерен превозвач, същата ще бъде отнесена към заявителя на превоза/товародателя. Санкцият а може да варира от USD 5000 до USD 15000 на коносамент. Всички допълнителни разходи, възникнали в резултат на предприемането на корективни действия, ще бъдат също отнесени към заявителя на превоза/товародателя, в допълнение към обявената санкция.

 13. Товародателят и заявителят на превоза носят отговорността за натоварването на товара в контейнера. Неподходящото подреждане или неравномерното разпределение на товара в контейнера могат да доведат до трудности при обработката и оперативни усложнения. В резултат морските контейнерни превозвачи или товарните, транзитните и разтоварните портове може да начислят допълнителни глоби и такси, които ще бъдат отнесени към заявителя на превоза в случай, че бъдат начислени към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД.

 14. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД работи изключително съгласно Общите спедиторски условия и Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (последна редакция). Копие от посочените условия е публикувано на интернет адрес www.nsbs.bg. Съветваме Ви да се запознаете внимателно с тях. Офертата е валидна само в случай, че не оспорите посочените условия. Получаването на поръчка по настоящата оферта ще се счита за приемане на посочените общи условия. За всички последващи поръчки, независимо дали са по тази оферта, се счита, че сте съгласни с посочените общи условия, освен ако изрично не ги оспорите.

 15. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД Ви препоръчва застраховане на стоките по време на транспорт. Максималната отговорност на превозвача по шосе е 8.33 Специални права на тираж (СПТ/SDR) на килограм бруто тегло, а на превозвача по море е 667 СПТ на колет или 2 СПТ на килограм бруто тегло, в зависимост от това кое е по-голямо. И при двата вида превози отговорността на превозвача не надвишава стойността на товара. Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолима сила.

 16. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола им по отношение на стойност на услугата и очаквани дати на товарене и на пристигане.


 17. Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.

 18. В случай, че заявявате пратка за транспорт от трета страна и възлагате на Юнимастърс въвеждането и на митническата територия на Eвропейския Съюз, като лице заявило транспорта от свое име или от името на свой клиент носите пълна отговорност и се задължавате да предоставите небходимата информация за завършване на временното складиране, съгласно Член 149 от МКС (Регламент 952/2013г) "Несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни."

 19. В случай, че не предоставите информацията и документи в законоустановения срок и възпрепятствате митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, носите пълна отговорност пред Митническите органи и следва да възстановите на Юнимастърс Лоджистикс ЕС СИ ЕС ЕООД всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г).
Made on
Tilda