ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ МОРСКИ ГРУПАЖЕН СЕРВИЗ ПО ИЗНОС
 1. ВАЖНО: Инструкциите за издаване на коносамент следва да бъдат изпратени не покъсно от 48 часа преди пристигането на кораба в товарното пристанище. Бруто теглото на товара трябва да бъде декларирано в писмен вид заедно теглото на опаковката и укрепващите материали. Тези данни ще влязат в общото проверено брутно тегло на товара на целия контейнер. Отговорността за коректност на данните се носи единствено от изпращача по коносамент.


 2. В случай, че е заявен вътрешен превоз до склад на товарене, вдигането на пратката се извършва не по-рано от 48 ч. след заявката.

 3. Автомобилът, извършващ транспорта, не може да бъде пломбиран, освен в случаите, когато пломбирането е изрично уговорено предварително и посочено още на етап оферта.

 4. Експедицията на пратката от уговорен товарен пункт се осъществява след като режим износ (друг митнически режим) е вече оформен.

 5. Свободното време за натоварване и обмитяване е 30 минути, спед което се дължи такса за задържане на превозното средство в размер на EUR 5 на започнат час.

 6. С пратката следва да бъдат предаден оригинал на митническата декларация и копия от търговска фактура и опаковъчен лист, освен в случаите, когато друго е изрично уговорено.

 7. Оригинални търговски документи не се изискват и не пътуват с пратката. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД не носи отговорност за тяхното връщане или загуба, освен в случаите, когато е изрично уговорено друго.

 8. Митническо оформяне на износ (друг митнически режим) е задължение на изпращача (износителя), освен ако друго не е изрично уговорено.

 9. ОДН (Обобщена Декларация за Напускане) следва да бъде подадена от изпращача (износителя) заедно с износната такава. В случай, че ОДН не е подадена, Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД трябва да бъде уведомена веднага след вдигане на пратката, с цел същата да бъде подадена от компанията ни срещу такса от 25 евро/бр.

 10. Пратките трябва да са годни за морски групажен транспорт и претоварни операции, да са товарими, вместими в 20 футов стандартен контейнер,освен в случаите, когато друго е изрично уговорено предварително и посочено още на етап оферта.

 11. В случай на неподходяща опаковка, превозвачът не носи отговорност за евентуални повреди по товара при транспортиране и/или претоварни операции. В случай, че се наложи ръчно товарене/разтоварване, допълнителните разходи за сметка на изпращача/получателя и следва да бъдат заплатени преди освобождаване на пратката.

 12. В общия случай се приема, че пакетите са товарими един върху друг, в случай, че друго не е изрично уговорено на етап оферта. Превозвачът не носи отговорност ако настъпят повреди върху товара.

 13. При промяна на посочените при офертата размери и/или тегло, установено с протокол при приемане на пратката в склад на Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД, цената подлежи на промяна съгласно реалните размери/тегло без предварително известие.

 14. Спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 относно дървени части и/или опаковки е задължение на изпращача на стоката/износителя. В случай, че пратката бъде отказана за товарене в отправното пристанище или върната от получаваща дестинация, поради неспазване на тези изисквания, всички възникнали разходи са за сметка на изпращача.

 15. При наличие на документарен акредитив, основните изисквания по издаването на коносамента е необходимо да бъдат представени с искането за оферта, за да можем предварително да преценим дали са изпълними.

 16. Предаването на оригинални коносаменти се извършва след заплащане на всички дължими суми, освен ако няма подписан договор, регламентиращ друго.

 17. Предаването на товара на получателя в крайна дестинация се извършва срещу представяне на пълен комплект надлежно джиросани оригинални коносаменти, освен ако няма писмени инструкции за освобождаване без оригинален коносамент (телекс освобождаване) или издаден waybill (коносамент с 0 оригинали).

 18. Превозвачът си запазва правото с или без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отплаване. Превозвачът не поема ангажименти за фиксирани срокове на доставка или за доставка на определена дата.

 19. Условия за плащане: след вдигане на пратката от страна на Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД, освен ако не е договорено друго.

 20. Всички разходи и банкови разноски са платими от наредителя, освен ако не е уговорено друго.

 21. Подписът и печатът не са задължителен реквизит за фактурите и известията към тях съгласно чл. 7 от ЗС и чл. 114 от ЗДДС.

 22. При предплатено морско навло от страна на изпращача, всички разходи на територията на страната на дестинация са за сметка на получателя, освен ако изрично не е договорено друго.

 23. В случай, че получателят откаже да получи групажната пратка по дестинация по каквато и да е причина, всички вътрешни разходи по дестинация се начисляват на изпращача/клиента, който е заявил организирането на транспорта. Под вътрешни разходи по дестинация се разбират такива разходи като, но не само, вътрешен транспорт, складови разходи, разходи за съхранение, митнически глоби, разходи за евентуално унищожаване на пратката и други приложими според местното законодателство в страната на получателя, които би трябвало да бъдат платени от получателя.

 24. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД приема заявката за организиране на транспорта на опасен товар и информацията за него, така както е подадена от заявителя на превоза/товародателя без ангажимент за проверка на пълнотата или истинността на данните. Заявителят на превоза и товародателят носят пълната отговорност за грешно деклариране или недеклариране на опасния товар. В случай на санкция към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД от страна на морския контейнерен превозвач, същата ще бъде отнесена към заявителя на превоза/товародателя. Санкцият а може да варира от USD 5000 до USD 15000 на коносамент. Всички допълнителни разходи, възникнали в резултат на предприемането на корективни действия, ще бъдат също отнесени към заявителя на превоза/товародателя, в допълнение към обявената санкция.

 25. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД работи изключително съгласно Общите спедиторски условия и Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (последна редакция). Копие от посочените условия е публикувано на интернет адрес www.nsbs.bg. Съветваме Ви да се запознаете внимателно с тях. Офертата е валидна само в случай, че не оспорите посочените условия. Получаването на поръчка по настоящата оферта ще се счита за приемане на посочените общи условия. За всички последващи поръчки, независимо дали са по тази оферта, се счита, че сте съгласни с посочените общи условия, освен ако изрично не ги оспорите.

 26. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД Ви препоръчва застраховане на стоките по време на транспорт. Максималната отговорност на превозвача по шосе е 8.33 Специални права на тираж (СПТ/SDR) на килограм бруто тегло, а на превозвача по море е 667 СПТ на колет или 2 СПТ на килограм бруто тегло, в зависимост от това кое е по-голямо. И при двата вида превози отговорността на превозвача не надвишава стойността на товара. Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолима сила.

 27. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола им по отношение на стойност на услугата и очаквани дати на товарене и на пристигане.

 28. Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.

 29. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД работи изключително съгласно Общите спедиторски условия и Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (последна редакция). Копие от посочените условия е публикувано на интернет адрес www.nsbs.bg. Съветваме Ви да се запознаете внимателно с тях. Офертата е валидна само в случай, че не оспорите посочените условия. Получаването на поръчка по настоящата оферта ще се счита за приемане на посочените общи условия. За всички последващи поръчки, независимо дали са по тази оферта, се счита, че сте съгласни с посочените общи условия, освен ако изрично не ги оспорите.

 30. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД Ви препоръчва застраховане на стоките по време на транспорт. Максималната отговорност на превозвача по шосе е 8.33 Специални права на тираж (СПТ/SDR) на килограм бруто тегло, а на превозвача по море е 667 СПТ на колет или 2 СПТ на килограм бруто тегло, в зависимост от това кое е по-голямо. И при двата вида превози отговорността на превозвача не надвишава стойността на товара. Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолима сила.

 31. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола им по отношение на стойност на услугата и очаквани дати на товарене и на пристигане.

 32. Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.

 33. Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.

 34. В случай, че заявявате пратка за транспорт от трета страна и възлагате на Юнимастърс въвеждането и на митническата територия на Eвропейския Съюз, като лице заявило транспорта от свое име или от името на свой клиент носите пълна отговорност и се задължавате да предоставите небходимата информация за завършване на временното складиране, съгласно Член 149 от МКС (Регламент 952/2013г) "Несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни."

 35. В случай, че не предоставите информацията и документи в законоустановения срок и възпрепятствате митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, носите пълна отговорност пред Митническите органи и следва да възстановите на Юнимастърс Лоджистикс ЕС СИ ЕС ЕООД всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г).
Made on
Tilda