ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ МОРСКИ ГРУПАЖЕН СЕРВИЗ ПО ВНОС
 1. При промяна на посочените размери и/или тегло, цената подлежи на промяна без предварително известие.

 2. Цената не включва наемане на допълнително оборудване за разтварване в склад във Варна, при положение, че теглото на един колет надвишава 2 (два) метрични тона бруто тегло.

 3. Цената е валидна за товар несъдържащ батерии. В случай, че след получаването на заявка се окаже, че товарът съдържа батерии от какъвто и да е вид, Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД има правото да откаже да продължи с организирането на транспорта.

 4. Цената не е валидна за организиране на групажен транспорт от САЩ, в случай, че адресът на вдигане е в жилищен район. В случай, че след получаването на заявка се окаже, че адресът на товарене е в жилищен район, Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД има правото да откаже да продължи с организирането на транспорта.

 5. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД и неговите партньори, служители и агенти не носят отговорност за щети върху товара по време на транспорта или товаро-разтоварните операции, породени от недостатъчно здрава и/или неподходяща за морски групажен транспорт опаковка. Ако се наложи ръчно товарене или разтоварване на пратката, всички допълнителни разходи ще бъдат отнесени към изпращача/получателя и ще бъдат платени преди освобождаването на товара.

 6. Цената е валидна за товарими пратки, освен ако не е договорено друго на етап оферта. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД и неговите партньори, служители и агенти не носят отговорност за щети върху товара по време на транспорта, в случай, че изпращачът не е обявил предварително, че пратките са нетоварими и не е получил съгласие за товарене.

 7. В случай на установено отклонение от предварително обявените размери, бройки и тегло на товара при приемането му в склада на Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД и неговите партньори, цената ще бъде променена според актуалните параметри без предарително уведомление.

 8. Предаването на товара на получателя се извършва след заплащане на всички суми, дължими за организирането на превоза до крайна дестинация, както и на евентуалните допълнителни разходи за такси съхранение, митнически проверки, престои и др., освен ако няма подписан договор, регламентиращ друго.

 9. Предаването на товара на получателя се извършва срещу представяне на пълен комплект надлежно джиросани оригинални коносаменти, освен ако няма писмени инструкции за освобождаване без оригинален коносамент (телекс освобождаване) или издаден waybill (коносамент с 0 оригинали).

 10. Свободното време за разтоварване е 30 минути за предварително обмитените в наш склад пратки и 2 часа за обмитяване и разтоварване на пратките под режим митнически транзит, след което се дължи такса за задържане на превозното средство в размер на EUR 10 на започнат час.

 11. Превозвачът си запазва правото с или без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отплаване. Превозвачът не поема ангажименти за фиксирани срокове на доставка или за доставка на определена дата.

 12. Спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 относно дървени части и/или опаковки е задължение на изпращача на стоката/износителя.

 13. Условия на плащане - преди доставката на товара, освен ако не е договорено друго.

 14. Всички разходи и банкови разноски са платими от възложителя, освен ако не е договорено друго.

 15. Подписът и печатът не са задължителен реквизит за фактурите и известията към тях съгласно чл. 7 от ЗС и чл. 114 от ЗДДС.

 16. Настоящата оферта е основана на вид на транспорта и избор на превозвачи, определени от Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД.

 17. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД приема заявката за организиране на транспорта на опасен товар и информацията за него, така както е подадена от заявителя на превоза/товародателя без ангажимент за проверка на пълнотата или истинността на данните. Заявителят на превоза и товародателят носят пълната отговорност за грешно деклариране или недеклариране на опасния товар. В случай на санкция към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД от страна на морския контейнерен превозвач, същата ще бъде отнесена към заявителя на превоза/товародателя. Санкцият а може да варира от USD 5000 до USD 15000 на коносамент. Всички допълнителни разходи, възникнали в резултат на предприемането на корективни действия, ще бъдат също отнесени към заявителя на превоза/товародателя, в допълнение към обявената санкция.

 18. По преценка на Юнимастърс потвърждението на доставка може да бъде издадено от Юнимастърс на хартиен носител или в електронна форма.
  Електронното потвърждение за доставка е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и е достъпно в интернет портала за самообслужване на клиенти my.unimasters.com чрез персонален профил с индивидуално потребителско име и парола.

 19. Страните могат да ползват електронен подпис и се съгласяват да признават стойността му като на саморъчен, поставен върху хартиен екземпляр на документа.
  За целта лицето, извършващо доставката, предоставя устройство с екран, върху който получателя полага подписа си, а софтуера на устройството превръща подписа на клиента в графично изображение и го включва в структурата на електронното потвърждение за доставка.

 20. При получаване на пратка получателят трябва да провери състоянието ѝ в присъствието на представителя на Юнимастърс, извършващ доставката. В случай на установяване на липса или повреда, в потвърждението за доставка на хартиен носител или в автомобилната товарителница на превозвача се вписва забележка, а в случай на електронно потвърждение за доставка получателят изисква съставяне на Протокол за липса и повреда на товара в два екземпляра, подписан от двете страни, и описващ качественото отклонение. Липсата на забележка или Протокол за липса / повреда на товар е доказателство, че пратката е получена в заявеното количество и в добро състояние. При необходимост копие на протокола може да се бъде свалено и разпечатано (от тук) линк.
  Рекламация се подава писмено до адреса на Юнимастърс или чрез електронно съобщение до claims@unimasters.com.
  Рекламацията е редовно предявена единствено, когато клиентът е заплатил всички дължими суми за предоставени услуги без отлагане или прихващане.

 21. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД работи изключително съгласно Общите спедиторски условия и Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (последна редакция). Копие от посочените условия е публикувано на интернет адрес www.nsbs.bg. Съветваме Ви да се запознаете внимателно с тях. Офертата е валидна само в случай, че не оспорите посочените условия. Получаването на поръчка по настоящата оферта ще се счита за приемане на посочените общи условия. За всички последващи поръчки, независимо дали са по тази оферта, се счита, че сте съгласни с посочените общи условия, освен ако изрично не ги оспорите.

 22. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД Ви препоръчва застраховане на стоките по време на транспорт. Максималната отговорност на превозвача по шосе е 8.33 Специални права на тираж (СПТ/SDR) на килограм бруто тегло, а на превозвача по море е 667 СПТ на колет или 2 СПТ на килограм бруто тегло, в зависимост от това кое е по-голямо. И при двата вида превози отговорността на превозвача не надвишава стойността на товара. Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолима сила.

 23. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола им по отношение на стойност на услугата и очаквани дати на товарене и на пристигане.

 24. Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.

 25. В случай, че заявявате пратка за транспорт от трета страна и възлагате на Юнимастърс въвеждането и на митническата територия на Eвропейския Съюз, като лице заявило транспорта от свое име или от името на свой клиент носите пълна отговорност и се задължавате да предоставите небходимата информация за завършване на временното складиране, съгласно Член 149 от МКС (Регламент 952/2013г) "Несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни.

 26. В случай, че не предоставите информацията и документи в законоустановения срок и възпрепятствате митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, носите пълна отговорност пред Митническите органи и следва да възстановите на Юнимастърс Лоджистикс ЕС СИ ЕС ЕООД всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г).
Made on
Tilda