ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
 1. Всички такси са дължими в посочената валута или в лева по курса на БНБ в деня на плащането.

 2. Посочените цени не съдържат ДДС. Данъкът се начислява при издаване на фактура съгласно изискванията на българското законодателство.

 3. Офертата не включва по-долу посочените такси:
  - Други неупоменати разходи в начална и крайна дестинация;
  - Разходи за товарни и разтоварни операции в мястото на товарене и разтоварване;
  - Услуга за митническо посредничество в мястото на товарене/разтоварване;
  - Такси за паркинг на вътрешна митница и престой на превозното средство в товарния/разтоварния пункт извън свободния период, посочен в Общите условия;
  - Такса магазинаж, възникнала след свободния период, посочен в уведомлението за пристигане;
  - Такси за евентуални митнически проверки в товарно, претоварно/и, разтоварно пристанище и гранични пунктове, както и всички възникнали допълнителни разходи по повод проверката като товарно-разтоварни разходи и др;
  - Карго застраховка.

 4. Условия на плащане: преди извършване на заявената услуга, освен ако не са договорени други условия.

 5. Всички разходи и банкови разноски са платими от Възложителя, освен ако не е уговорено друго.

 6. Подписът и печатът не са задължителен реквизит за фактурите и известията към тях съгласно чл. 7 от ЗС и чл. 114 от ЗДДС.

 7. Максималното допустимо брутно тегло на товара е посочено в офертата. В случай на претоварване на превозното средство, стойността на транспорта следва да бъде завишена съгласно нормативната уредба, касаеща таксите за превишаване на максимално допустимо натоварване на превозното средство или условията на превоза следва да подлежат на ново договаряне.

 8. Офертата предполага свободен достъп и нормална проходимост на тежкотоварен автомобил на адресите на товарене и доставка.
  В случаите на ограничен достъп и специфични особености на местоположението, които възпрепятстват достъпа и налагат допълнителна
  организация на транспорта, офертата подлежи на актуализиране, съобразно условията на мястото на товарене и доставка.

 9. Офертата включва вземане и доставка на пратката в рамките на стандартно работно време за деня (8:00 - 17:00) без необходимост от предварително авизиране по телефона, без фиксиран ден и час, освен ако изрично не е договорено друго.

 10. При сухопътния групажен транспорт стандартното време за товарене и разтоварване на пратката е 30 мин на адрес. Престоят на автомобила след този период се таксува допълнително.

 11. В общия случай при сухопътен групажен транспорт се приема, че пакетите са товарими един върху друг, в случай че друго не е изрично уговорено в офертата.

 12. Пратките трябва да са опаковани и маркирани подходящо за транспорт и претоварни операции. Молим да се запознаете с указанията за опаковане на Юнимастърс (линк). В случай на неподходяща опаковка, превозвачът не носи отговорност за евентуални повреди по товара при транспортиране и/или претоварни операции.

 13. При използване на дървени части и/или опаковки, спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 е задължение на изпращача на стоката/износителя.

 14. При превоз на опасни товари съгласно Конвенция ADR посоченото в офертата транзитно време е валидно при съвместимост на пратката, която съдържа опасни стоки с останалите товари в автомобилите, обслужващи групажния сервиз.

 15. Всички товари, които се разглаждат и превозват като опасни съгласно Конвенция ADR, трябва надлежно да са опаковани, етикетирани, маркирани и с необходимите документи съгласно изискванията на действащата към момента международна и национална нормативна уредба. Товародателят/изпращачът е длъжен да предостави пълна и вярна информация за опасните стоки съгласно гл. 1.4.2.1 на Ковенция АDR. При неспазване на нормативните изисквания, касаещи обработката и превоза на опасни товари, Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД си запазва правото да откаже извършването на транспорта и да претендира за възстановяване на направени допълнителни разходи и/или получени финансови санкции.

 16. Настоящата оферта е основана на транспортна схема и превозвачи, определени от Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД.

 17. По преценка на Юнимастърс потвърждението на доставка може да бъде издадено от Юнимастърс на хартиен носител или в електронна форма.
  Електронното потвърждение за доставка е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и е достъпно в интернет портала за самообслужване на клиенти my.unimasters.com чрез персонален профил с индивидуално потребителско име и парола.

 18. Страните могат да ползват електронен подпис и се съгласяват да признават стойността му като на саморъчен, поставен върху хартиен екземпляр на документа.
  За целта лицето, извършващо доставката, предоставя устройство с екран, върху който получателя полага подписа си, а софтуера на устройството превръща подписа на клиента в графично изображение и го включва в структурата на електронното потвърждение за доставка.


 19. При получаване на пратка получателят трябва да провери състоянието ѝ в присъствието на представителя на Юнимастърс, извършващ доставката. В случай на установяване на липса или повреда, в потвърждението за доставка на хартиен носител или в автомобилната товарителница на превозвача се вписва забележка, а в случай на електронно потвърждение за доставка получателят изисква съставяне на Протокол за липса и повреда на товара в два екземпляра, подписан от двете страни, и описващ качественото отклонение. Липсата на забележка или Протокол за липса / повреда на товар е доказателство, че пратката е получена в заявеното количество и в добро състояние. При необходимост копие на протокола може да се бъде свалено и разпечатано (от тук) линк.
  Рекламация се подава писмено до адреса на Юнимастърс или чрез електронно съобщение до claims@unimasters.com.
  Рекламацията е редовно предявена единствено, когато клиентът е заплатил всички дължими суми за предоставени услуги без отлагане или прихващане.


 20. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД работи изключително съгласно Общи спедиторски условия и Общи складови условия на Национално сдружение на българските спедитори (последна редакция). Копие от посочените условия е публикувано на интернет адрес http://nsbs.bg/general-conditions/. Съветваме Ви да се запознаете внимателно с тях. Офертата е валидна само в случай, че не оспорите посочените условия. С получаването на поръчка по настоящата оферта ще се счита, че сте се запознали и приемате посочените общи условия. За всички последващи поръчки, независимо дали са по тази оферта, се счита, че сте съгласни с посочените общи условия, освен ако изрично не ги оспорите.

 21. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола им по отношение на стойност на услугата и очаквани дати на товарене и на пристигане.

 22. Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД Ви препоръчва застраховане на стоките по време на транспорт. Максималната отговорност на шосейния превозвач е 8.33 Специални права на тираж на килограм бруто тегло. Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолима сила.

 23. Всички спорни въпроси се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.
Made on
Tilda