ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ


Настоящите общи условия уреждат стандартното съдържание на договорите за транспортни услуги между "Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД, ЕИК BG831430171, със седалище и адрес на управление ул. "Продан Таракчиев" 12, 1592, София (Юнимастърс) и неговите товародатели.

Когато заявявате транспорт на Юнимастърс, Вие сключвате договор с Юнимастърс, като Вашите права и задължения и тези на Юнимастърс са установени във вътрешните общи условия според вида транспорт на Юнимастърс, допълвани от браншовите общи условия на Националното сдружение на българските спедитори.


1. В зависимост от вида транспорт Юнимастърс работи съгласно следните вътрешни общи условия:

А.Общи условия при морски транспорт:

  • Общи условия при морски групажен сервиз по внос (линк)

  • Общи условия при морски групажен сервиз по износ (линк)

  • Общи условия при комбиниран контейнерен транспорт по внос (линк)

  • Общи условия при комбиниран контейнерен транспорт по износ (линк)

При заявяването на морски транспорт, товародателите са длъжни да се запознаят с общите условия за транспорт издателя на черновата на коносамента, изпратена от Юнимастърс. Те са разположени на гърба на първата му страница, или текст на първата страница препраща към уебсайт, където могат да бъдат открити. С потвърждаването на черновата, тези условия се считат за одобрени и приети от товародателя.

Б. Общи условия при въздушен транспорт (линк)

В. Общи условия при автомобилен транспорт (линк)


2. За положенията, неуредени с вътрешните общи условия на Юнимастърс за съответния вид транспорт, намира приложение последната версия на Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори (ОСУНСБС) (линк), валидна към датата на приемане на офертата.


3. ОСУНСБС и вътрешните общи условия на Юнимастърс за съответния вид транспорт са неразделна част от условията на договора за транспортна услуга.


4. Като предадете Ваш товар на Юнимастърс или негов представител, Вие декларирате от Ваше име и от името на всяко лице имащо интерес от товара, че сте се запознали с настоящите Общи условия и се съгласявате да ги спазвате.


5. В случай на противоречие между тези общи условия и императивните разпоредби на българското законодателството, ще се прилагат последните.ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ "ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕС СИ ЕС" ЕООД1. Общи положения

1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат отношенията на "Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД (Юнимастърс) с всички физически и юридически лица, наричани потребители на услугата пощенски парични преводи (ППП).

1.2. Подписвайки документите, които се попълват при приемането, преноса и изплащането на ППП, потребителите се съгласяват, че са запознати с тези ОУ.


2. Обхват и характеристика на услугите

2.1. Тези ОУ се прилагат за ППП, предоставяни от Юнимастърс на територията на Република България, които се извършват съгласно Закона за пощенските услуги.

2.2. Страните могат свободно да уговарят и различни условия за предоставяне на ППП с индивидуални споразумения. ОУ са неразделна част от съдържанието на индивидуалното споразумение.

2.3. Договорът се счита за сключен с внасяне в пощенските офиси (ПО) на Юнимастърс на сумата по ППП и издаване на документ за платена цена за услугата.

2.4. Сумите по ППП се подават в брой в ПО на Юнимастърс, където се заплаща и цената на услугата и се изплащат в брой, в ПО на Юнимастърс.

2.5. С индивидуално споразумение може да се уговори, сумите да се инкасират и на адрес от куриер - представител на Юнимастърс, когато услуга "наложен платеж" се осъществява посредством ППП и се изплащат по банков път на получателя им.


3. Права и задължения на Юнимастърс

3.1. Юнимастърс се задължава да изпълни заплатената от потребителя услуга, в обема и с качеството, определени в тези Общи условия.

3.2. Юнимастърс предоставя услугите в рамките на обявеното работно време и най-малко 5 дни при нормална работна седмицата. Работното време се поставя в ПО на Юнимастърс на достъпно и видно място, както и на интернет страницата на Юнимастърс.

3.3. Юнимастърс поставя ОУ на достъпно и видно място в ПО и ги публикува на интернет страницата си.

3.4. Юнимастърс поставя на достъпно и видно място в ПО и публикува на интернет страницата си информация относно:

а) цените на ППП;

б) размера на обезщетенията;

в) срок за приемане на рекламации

3.5. Юнимастърс няма право да приема ППП без подателя да бъде идентифициран по ЕГН/ЛНЧ/ЕИК.

3.6. Също така Юнимастърс няма право:

а) да предоставя справки или информация на трети лица за паричните преводи, освен на подателя или получателя или на упълномощени от тях лица, както и на съответните органи и в случаите предвидени със закон;

б) да информира когото и да било, освен органите в случаите, определени със закон, за пощенския трафик между отделни лица.

3.7. Юнимастърс има задължение да идентифицира потребителите на услугата ППП, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, при изпълнение на услугата ППП.


4. Отговорности на Юнимастърс

4.1. Юнимастърс дължи обезщетение на потребителите на ППП в следните случаи:

а) при неспазване на сроковете за доставяне на ППП;

б) при неизплатени или неправилно изплатени суми по ППП

4.2. Юнимастърс не носи отговорност, когато подателят на ППП не е предявил писмена рекламация в срок до 6 месеца, считано от деня следващ деня на подаването му.


5. Права и задължения на потребителите

5.1. Всеки потребител има право на лесен и удобен достъп до ОУ, Тарифа за ППП, информация за работното време на ПО, процедурите за рекламации, размера и условията за изплащане на обезщетения;

5.2. Потребителите имат право на рекламация и на обезщетение в случай, че сумите по ППП не бъдат изплатени или бъдат неправилно изплатени или забавени.

5.3. Подателят има право до момента на изплащането на ППП да поиска с писмено заявление до ПО по местодоставяне срещу заплащане на определена цена.

а) връщането на ППП;

б) извършването на поправка в името и адреса на получателя, или промяна на получателя;

в) удължаване на срока за съхраняване на ППП в ПО до 15 над установения срок за получаване.

5.4. Получателят има право с писмено заявление, подадено в ПО по местодоставяне и заплащане на определена цена да поиска:

а) адресиран до него ППП да му бъде препратен на нов адрес в същото или друго населено място;

б) да се удължи срокът за съхранение на ППП в ПО на получаването до 15 дни над установения срок.

5.5. Подателите на ППП са длъжни при подаване на ППП да предоставят ЕГН/ЛНЧ/ЕИК. При несъгласие на подателя за обработване на личните му данни, чрез записването им в служебните формуляри, ППП не се приемат.


6. Отговорности на потребителите

6.1. Потребителите носят отговорност за правилното адресиране на ППП. ППП с непълен, неточен, адрес се връщат на подателите.


7. Условия за приемане на ППП


7.1. ППП се приема в ПО на Юнимастърс и се адресира чрез посочване на следните данни за подателя и получателя на ППП:

а) име, презиме, фамилия / фирма

б) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

в) адрес- улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;

г) пощенски код и наименованието на населеното място.

7.2. Когато ППП се предоставя в съчетание с услугата "наложен платеж" за получателя на ППП, куриери- представители на Юнимастърс приемат сумата от изпращача.

7.3. ППП се адресират на кирилица и с арабски цифри.

7.4. ППП могат да се адресират и "до поискване" в ПО местодоставянето, като се посочват имената/фирмата на получателя.


8. Срок за изплащане на ППП

8.1. ППП се изплащат, съгласно срока, обявен за вида услуга в тарифата.


9. Начин за заплащане на услугите

9.1. Цените на ППП се предплащат от потребителите. Заплащането се извършва в брой.

9.2. В отклонение чрез индивидуални споразумения Юнимастърс може да договаря с отделни потребители заплащането на услугите да се извършва при договорени срокове и определени условия и цени.


10. Условия за изплащане на ППП

Изисквания към получателя и лични данни

10.1. Изплащането на ППП се извършва лично на получателите срещу подпис. Получателят се легитимира с документ за самоличност. За доказване доставянето на ППП в служебните формуляри се отразяват трите имена/фирмата, адрес/седалище, и ЕГН/ЕИК на получателя.

10.2. В случай, че получателят откаже да получи ППП, той отбелязва това върху служебния формуляр и се подписва. Ако получателят откаже да се подпише, това се удостоверява от служителя на Юнимастърс.

10.3. Личните данни по 9.1. се обработват само за доказване на самоличността на получателя във връзка с изплащането на ППП.

10.4. При несъгласие на получателя за обработване на личните му данни, чрез записването им в служебните формуляри, ППП се връщат на подателя;

10.5. При несъгласие на подателя (вече в качеството му на подател) за обработване на личните му данни, чрез отразяване в съответните служебни формуляри, ППП се съхраняват за срока по т.10.4.

10.6. Личните данни се съхраняват в сроковете, определени за съхранение на ППП, за които се отнасят.

Изплащане на ППП

10.7. ППП се изплащат на получателите в ПО в срок от 20 дни от датата на издаване на ППП, за което получателите се известяват от Клиентски Център, Юнимастърс . ППП се изплащат лично на получателите;

10.8. Когато ППП се предоставя в съчетание с услугата "наложен платеж" за получателя на ППП, сумата на ППП се изплаща по банков път на получателя

Промяна на адрес на получателя

10.9. Когато получателите на ППП са сменили адреса си, пратките и ППП се препращат служебно на новия им адрес, ако той е известен на Юнимастърс, като в този случай, получателите заплащат цената на услугата по препращането.

Видове пълномощни

10.10. ППП на суми до 10% от максималния размер определен от Юнимастърс, адресирани до физически лица, могат да бъдат доставяни на упълномощени лица въз основа на еднократни пълномощни за конкретно определени ППП без нотариална заверка с представяне на документа за самоличност на пълномощника. В служебните формуляри за получаване на ППП се отразяват трите имена, адреса и ЕГН на упълномощените лица.

10.11. Еднократните пълномощни за определен ППП се прилагат към документа за получаването.

10.12. Получателите на ППП могат да упълномощават писмено други лица да ги получат срещу нотариално заверено пълномощно и подпис. Упълномощеният се легитимира с документа за упълномощаване и документ за самоличност. В служебните формуляри се отразяват трите имена, адрес и ЕГН на упълномощеното лице, номер на пълномощното и лицето, заверило пълномощното. Записаните в служебните формуляри лични данни се обработват само за доказване на самоличността на получателя във връзка с изплащането на ППП.

При несъгласие на упълномощеният получател за обработване на личните му данни, чрез записването им в служебните формуляри, ППП се съхраняват в ПО в срок от 20 дни, след което се връщат на подателите.

10.13. Нотариално заверени пълномощни могат да се използват за многократно получаване на ППП.

Получатели под 18 г.

10.14. ППП с получател непълнолетно лице се изплащат лично срещу подпис в присъствието и със съгласието на родител/попечител. Родителят/ попечителят удостоверява качеството си на такъв с акт за раждане/съдебно решение. Непълнолетните лица могат да получават ППП и без родител/попечител с нотариално заверено съгласие за получаването им.

10.15. ППП с получател малолетно лице се изплащат на родител/настойник срещу подпис и представяне на акт за раждане/ съдебно решение.

10.16. Родителят/Попечителят/Настойникът се легитимира с документ за самоличност, като в служебните формуляри се отразяват трите имена, адреса и ЕГН на получателя.


11. Връщане на неизплатени ППП

11.1. Сумите по ППП, които не са изплатени на получателите поради това, че не са потърсени в определения срок, получателите отказват да го получат, заминали са неизвестен адрес, непознати са на посочения адрес или са починали, посочения адрес е недостатъчен или не съществува- се връщат веднага на подателите, като Юнимастърс ги уведомява за това обстоятелство с обаждане по телефон, Клиентски Център, Юнимастърс.

11.2. ППП, неполучени в 20-дневен срок от датата на издаването им, се връщат на подателите след изтичането на този срок.

11.3. Неизплатени ППП, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че отказват да ги получат обратно, заминали са на неизвестен адрес, са с непълен, неточен и нечетлив адрес, починали са или не са се явили да ги получат в 30 дневен срок след писменото уведомяване за връщането, се прехвърлят в отделна сметка на Юнимастърс. Веднъж прехвърлени, непотърсените суми се освобождават на подателите срещу заплащане на съответната обявена такса.

11.4. Ако сумите по неизплатени ППП, не могат да бъдат върнати на подателите поради причините и в срока по т. 10.3., се съхраняват от Юнимастърс на разположение на подателите и получателите три години от края на годината на подаването им, след което се остават в полза на Юнимастърс, а служебните формуляри се унищожават чрез нарязване.

12. Изпълнение на договора

Договорът се счита за изпълнен:

а) с изплащането на сумите ППП или трансфера им по посочените сметки;

б) с връщането на подателите на сумите по ППП;

в) с заприходяването на сумите от неизплатени ППП.


13. Процедури за рекламации и обезщетения. Решаване на спорове.

13.1. В случаи на забавено изплащане, неизплатена или неправилно изплатена сума, подателят или получателят, могат да подадат рекламация до 6 месеца от датата на подаване на ППП.

13.2. Право на рекламация има подателят на ППП до момента на неговото изплащане, а след това - получателят. До изплащането на ППП получателят има право на рекламация и/или да получи обезщетение, само при предоставяне на писмено съгласие от подателя. След изплащането на ППП, подателят има право на рекламация и/или обезщетение, само след представяне на писмено съгласие от получателя.

13.3. Рекламацията се подава в ПО на подаване или получаване на пратката или дистанционно на имейл адрес claims@unimasters.com.

13.4. Към рекламацията се прилагат ксерокопие или сканирано копие на разписката за подаване на ППП. Ако рекламантът не може да разписката за подаване на ППП, той следва да посочи всички данни относно ППП, ПО на подаване, местоназначение, имената и адресите на подателя и получателя, номера, датата и сумата на ППП и др.

13.5. Юнимастърс е длъжен в срок от 1 месец да уведоми рекламанта за резултата по всяка редовно предявена рекламация. При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението. В случай на подадени непълни данни в рекламацията, срокът се удължава с времето, необходимо за уточняване, но не по-дълго от 1 месец.

13.6. Ако рекламацията е отхвърлена или е оставена без отговор в срока по 12.5. Рекламантът може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора, както и да сезира Комисията за защита на потребителите, ако има качество на такъв.

13.7. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в срока по 12.5., рекламантът може да предяви иск пред съда, без да е необходимо да отправя искане до Комисията за регулиране на съобщенията. Иск пред съда за решаване на спора може да се предяви и след становището на Комисията.

13.8. За ППП , Юнимастърс дължи на подателите или получателите:

а) за изплатени суми по ППП на неправоимащи лица по вина на Юнимастърс, обезщетението се равнява на сумата на ППП и цената на услугата в троен размер;

б) за неспазване на времето за изплащане на суми по ППП, Юнимастърс дължи платената цена на услугата в троен размер;

13.9. Юнимастърс не носи отговорност, в следните хипотези:

а) когато поради непълна или грешна информация паричния превод е забавен / не е изплатен или е изплатен на друго лице;

б) когато подателят на ППП не е предявил писмена рекламация в срок 6 месеца, считано от деня, следващ деня на подаването на ППП;

в) за непотърсени в тригодишен срок неизплатени суми по ППП.

13.10. Юнимастърс не носи отговорност за косвени вреди и пропуснати ползи в резултат на непълно или неточно изпълнение на услугата.

Made on
Tilda