ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ


Настоящите общи условия уреждат стандартното съдържание на договорите за транспортни услуги между "Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД, ЕИК BG831430171, със седалище и адрес на управление ул. "Продан Таракчиев" № 12, 1592, София (Юнимастърс) и техните товародатели.

Когато заявявате транспорт на Юнимастърс, Вие сключвате договор с Юнимастърс, като Вашите права и задължения и тези на Юнимастърс са установени във вътрешните общи условия според вида транспорт на Юнимастърс, допълвани от браншовите общи условия на Националното сдружение на българските спедитори.


1. В зависимост от вида транспорт Юнимастърс работи съгласно следните вътрешни общи условия:

А.Общи условия при морски транспорт:

  • Общи условия при морски групажен сервиз по внос (линк)

  • Общи условия при морски групажен сервиз по износ (линк)

  • Общи условия при комбиниран контейнерен транспорт по внос (линк)

  • Общи условия при комбиниран контейнерен транспорт по износ (линк)

При заявяването на морски транспорт, товародателите са длъжни да се запознаят с общите условия за транспорт издателя на черновата на коносамента, изпратена от Юнимастърс. Те са разположени на гърба на първата му страница, или текст на първата страница препраща към уебсайт, където могат да бъдат открити. С потвърждаването на черновата, тези условия се считат за одобрени и приети от товародателя.

Б. Общи условия при въздушен транспорт (линк)

В. Общи условия при автомобилен транспорт (линк)


2. За положенията, неуредени с вътрешните общи условия на Юнимастърс за съответния вид транспорт, намира приложение последната версия на Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори (ОСУНСБС) (линк), валидна към датата на приемане на офертата.


3. ОСУНСБС и вътрешните общите условия на Юнимастърс за съответния вид транспорти съставляват са обвързавт Юнимастър и Вас и са неразделна част от условията на договора за транспортна услуга.


4. Като предадете Ваш товар на Юнимастърс или техен представител, Вие декларирате от Ваше име и от името на всяко лице имащо интерес от товара, че сте се запознали с настоящите Общи условия и се съгласявате да ги спазвате.


5. В случай на противоречие между тези общи условия и императивните разпоредби на българското законодателството, ще се прилагат последните.


Made on
Tilda