ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ


1. Настоящите общи условия уреждат стандартното съдържание на договорите за спедиционни услуги между "Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД, ЕИК 831430171, със седалище и адрес на управление ул. "Продан Таракчиев" № 12, 1592, София (Юнимастърс) и неговите клиенти.

2. Когато заявявате спедиционна услуга на Юнимастърс, Вие сключвате договор с Юнимастърс, състоящ се от настоящите общи условия, допълнени от специфичните условия за вида транспорт, както и от потвърждение за доставка (proof of delivery/ POD), изготвено по указания на клиента в случаите на организиране на транспорт, включващ доставка до адрес на вносни пратки по морски групаж или въздух, и групажни автомобилни пратки.

3. По преценка на Юнимастърс потвърждението на доставка може да бъде издадено от Юнимастърс на хартиен носител или в електронна форма.

Електронното потвърждение за доставка е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и е достъпно в интернет портала за самообслужване на клиенти my.unimasters.com чрез персонален профил с индивидуално потребителско име и парола.

4. Страните могат да ползват електронен подпис и се съгласяват да признават стойността му като на саморъчен, поставен върху хартиен екземпляр на документа.

За целта лицето, извършващо доставката, предоставя устройство с екран, върху който получателя полага подписа си, а софтуера на устройството превръща подписа на клиента в графично изображение и го включва в структурата на електронното потвърждение за доставка.

5. В зависимост от вида транспорт Юнимастърс работи съгласно следните специфични условия:

А. Специфични условия при морски услуги:

● Общи условия при морски групажен сервиз по внос (линк)
● Общи условия при морски групажен сервиз по износ (линк)
● Общи условия при комбинирана контейнерна услуга по внос (линк)
● Общи условия при комбинирана контейнерна услуга по износ (линк)

При морски услуги, товародателите са длъжни да се запознаят с договорните условия, по които работи издателя на коносамента, изпратен от Юнимастърс. Те са разположени на гърба на първата му страница, или текст на първата страница препраща към уебсайт, където могат да бъдат открити. С потвърждаването на черновата на коносамента, тези условия се считат за одобрени и приети от товародателя.

Б. Специфични условия при въздушни услуги (линк)

В. Специфични условия при автомобилни услуги (линк)

6. За положенията, неуредени с настоящите общи условия, намира приложение последната версия на Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори (ОСУ на НСБС) (линк), валидна към датата на приемане на офертата.

7. С предаването на стока на Юнимастърс (или негов представител), се приема, че сте се запознали с тези общи условия и сте се съгласили с приложението им.

8. При получаване на пратка получателят трябва да провери състоянието ѝ в присъствието на представителя на Юнимастърс, извършващ доставката. В случай на установяване на липса или повреда, в потвърждението за доставка на хартиен носител или в автомобилната товарителница на превозвача се вписва забележка, а в случай на електронно потвърждение за доставка получателят изисква съставяне на Протокол за липса и повреда на товара в два екземпляра, подписан от двете страни, и описващ качественото отклонение. Липсата на забележка или Протокол за липса / повреда на товар е доказателство, че пратката е получена в заявеното количество и в добро състояние. При необходимост копие на протокола може да се бъде свалено и разпечатано (от тук) линк.

Рекламация се подава писмено до адреса на Юнимастърс или чрез електронно съобщение до claims@unimasters.com.

Рекламацията е редовно предявена единствено, когато клиентът е заплатил всички дължими суми за предоставени услуги без отлагане или прихващане.

9. В случай на противоречие между тези общи условия и императивните разпоредби на българското законодателството, се прилагат последните.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ НА ЮНИМАСТЪРС, СЪГЛАСНО ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ NO 3-023 / 12.04.2018 Г.


I: Общи положения

1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат отношенията на Юнимастърс с всички физически и юридически лица, наричани потребители на ППП, и определят правата и задълженията на двете страни по договора за предоставяне на услугата ППП. Екземпляр на тези ОУ са поставени на видно и достъпно място във всеки ПО на Юнимастърс, и са публикувани и на интернет страницата на Юнимастърс - www.unimasters.com. Подписвайки документите, които се попълват при приемането, преноса и изплащането на ППП, потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези ОУ.

1.2. Страните са свободни да уговарят различни условия за предоставяне на ППП. За тази цел се сключва индивидуално споразумение. Настоящите ОУ са неразделна част от съдържанието на това споразумение, но при противоречие между ОУ и клаузите на споразумението с предимство се ползват последните.

1.3. Съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, при изпълнение на услугата ППП, Юнимастърс е длъжен да идентифицира потребителите на услугите.

1.4. За неуредените в тези ОУ случаи се прилага законодателството на Република България и в частност Законът за пощенските услуги.

2. Пощенският паричен превод (ППП) е услуга за изпращане на суми в брой посредством пощенската мрежа на "Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД (Юнимастърс) от подател към получател.

3. Пощенската мрежа на Юнимастърс се състои от стационарни пощенски станции, наричани за кратко пощенски офиси (ПО), разменни сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства.

II: Обхват и характеристика на услугите

4.1. Тези ОУ се прилагат за вътрешни и международни ППП, предоставяни от Юнимастърс на територията на Република България. Сумите на ППП, както и стойността на услугата се инкасират в брой, в ПО на Юнимастърс и се изплащат в брой в ПО на Юнимастърс.

4.2. Сумите могат да се инкасират и на адрес от куриер - представител на Юнимастърс, когато услуга "наложен платеж" се осъществява посредством ППП и се изплащат по банков път на получателя им.

III: Условия за достъп

5. Юнимастърс гарантира равнопоставения достъп на всички физически и юридически лица до предоставяните чрез пощенската си мрежа ППП.

6. Договорът за извършване на ППП се състои от две части – Разписка за приемане на ППП и тези ОУ. Договорът се счита за сключен, с издаване и подписване от потребителя на разписката, с попълнени всички нейни реквизити;

7. Договорът се счита за изпълнен, със заплащането на услугата от потребителя и:
- изплащането на сумата по ППП ;
- връщането на подателя на сумата ;
- заприходяването на сумата от неизплатени ППП по реда на чл.32 от настоящите ОУ.

IV: Условия за приемане и изплащане на пощенски парични преводи

8.1. ППП се приемат и изплащат в брой, в ПО на Юнимастърс в гр. София и Варна между 9:00 до 18:00 ч. Юнимастърс поставят своето работно време на видно и достъпно за всички потребители място в ПО, и го обявяват на интернет страницата си www.unimasters.com.

8.2. Когато ППП се предоставя в съчетание с услугата Наложен платеж за получателя на ППП, сумите се приемат и от куриери- представители на Юнимастърс, и се изплащат по банков път на получателя им.

9.1. ППП се изплащат в брой на лицето, посочено като получател, срещу представен документ за самоличност и собственоръчен подпис, или на негов родител/настойник, ако е под 18 г.

9.2. Получателите на ППП могат да упълномощават писмено други лица да ги получават. В тези случаи ППП се изплаща на упълномощеното лице срещу изрично пълномощно и представен документ за самоличност.

10. В случаите когато Юнимастърс трябва да изпрати известие за изплащането на ППП към получател или подател, това се извършва:

10.1. Чрез SMS до подателя или получателя, на мобилен телефон посочен от подателя в Разписката за ППП или уточнен по друг начин;

10.2. С телефонен разговор на мобилен телефон посочен от подателя в Разписката за ППП или уточнен по друг начин. Тези разговори се записват и могат да бъдат прослушвани;

11. На получателите на ППП, които се изплащат в ПО на Юнимастърс, се изпраща известие с покана получателят да се яви за получаване в срок до 5 дни.

12. При положение, че ППП не е събран от получателя, Юнимастърс кани подателя в срок до 30 дни да получи обратно изпратената сума, като изпраща напомнителни известия на всеки десет дни.

13. Отказът на получателя да получи ППП се отбелязва с подпис от него, и с подписите на пощенския служител и един свидетел върху РППП.

14.1. Неизплатените на получателите суми по ППП, поради отказ на получателите или ако не са потърсени в дадените с известията сроковете, се връщат веднага на подателите, за което на подателите се изпраща известие в деня на връщането. (виж- процедура)

14.2. Ако сумите по неизплатени ППП, не могат да бъдат върнати на подателите поради посочване на неточен адрес или отсъствие от адреса, отказ да ги получат обратно,или неявяване в 30-дневния срок от известяването им, те се съхраняват за срок от три години, след което остават в полза на Юнимастърс.

V: Срокове за извършване на услугата. Тайна на кореспонденцията и пощенска сигурност.

15. Юнимастърс се ангажира с изплащане на всеки ППП в сроковете, обявени в актуалната Тарифа, в случай че посочените от Подателя данни в РППП са пълни и верни. Максималните срокове за изпълнение на услугата са 24 ч. за селища със стационарен офис на Юнимастърс, изнесено пощенскo гише или пощенско агенство - един работен ден;

16. Юнимастърс спазва изискванията за пощенска сигурност и гарантира правото на тайната на кореспонденцията на своите потребители, съобразно разпоредбите на чл.81; 82; 83 и 84 на Закона за пощенските услуги.

17. Юнимастърс предприема съответни мерки за охрана и опазване на паричните средства, живота и здравето на служителите и потребителите; осигурява съответстващи мерки за защита на личните данни и съдейства на компетентните държавни органи за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа.

VI: Цени и начини на плащане

18. Всички цени за ППП и допълнителни услуги към тях, се включват в Тарифа за ППП, която се поставя на видно и достъпно място във ПО на Юнимастърс и се публикува на интернет страницата www.unimasters.com.

19. В отклонение Юнимастърс може да договаря с потребители заплащането на услугите да се извършва при договорени срокове и определени условия и цени.

VII: Права и задължения на и потребителите на ППП и Юнимастърс

20.1. Всеки потребител има право на лесен и удобен достъп до тези ОУ, Тарифата за ППП, информация за работното време на ПО, процедурите за рекламации, размера и условията за изплащане на обезщетения;

20.2. До момента на изплащането на сумата на получателя, подателят може да се разпорежда със сумите, като е длъжен да поеме всички разноски на Юнимастърс по изпълнението на новите разпореждания;

20.3. Подателят предоставя ограничено право на получателя да иска промяна на посочения от подателя ден за изплащане на ППП или удължаване на срока за съхраняване на паричните преводи в ПО;

20.4. Потребителят има право на рекламация и на обезщетение в случай, че сумите по ППП не бъдат изплатени или бъдат неправилно изплатени или забавени.

21.1. Юнимастърс осигурява на потребителите равнопоставеност при предоставянето на услугата ППП.

21.2. Юнимастърс се задължава да изпълни заплатената от потребителя услуга, в обема и с качеството, определени в тези Общи условия.

21.2. Юнимастърс предоставя безплатно на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, и поставя ОУ и Тарифата на видно и достъпно място във всеки свой ПО и на интернет страницата си.

21.3. Юнимастърс сами определят целесъобразността на организация и изпълнение на оперативните дейности по приемането, обработката и изплащането на ППП.

21.4. До изплащането на сумата по ППП, Юнимастърс се задължава да изпълнява допълнителните разпореждания на Подателя, доколкото те са изпълними и не нарушават организацията на работа на Юнимастърс.

21.5. Юнимастърс се задължава да разглежда рекламациите и да обезщети потребителите, според условията на тези ОУ.

VIII: Процедури за рекламации и обезщетения. Решаване на спорове.

22.1. В случай на забавено изплащане, неизплатена или неправилно изплатена сума, подателят или получателят, могат да подадат рекламация до 6 месеца от датата на приемане на ППП.

22.2. Право на рекламация има подателят на ППП до момента на неговото изплащане, а след това - получателят. До изплащането на ППП получателят има право на рекламация и/или да получи обезщетение, само при предоставяне на писмено съгласие от подателя. След изплащането на ППП, подателят има право на рекламация и/или обезщетение, само след представяне на писмено съгласие от получателя.

23. Рекламация се удостоверява с ксерокопие или електронно подписан файл на РППП. Рекламацията може да бъде подадена във всеки ПО на Юнимастърс или дистанционно на имейл адрес claims@unimasters.com

24. Юнимастърс е длъжен в срок от 1 месец да уведоми рекламанта за резултата по всяка редовно предявена рекламация. При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.

25. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично, или е оставена без отговор в срока посочен по-горе, рекламантът може да предяви писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията или други компетентни органи за становище по спора и/или иск пред съда за решаване на спора.

26. Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато са изпълнени всички условия на раздел VIII от настоящите ОУ.

27.1. В случай, че по вина на Юнимастърс бъде неизплатена сума по ППП в определения давностен срок или бъде изплатена на грешно лице, отговорността на Юнимастърс възлиза на размера на сумата на превода, плюс тройния размер на таксата за ППП;

27.2. В случай, че по вина на Юнимастърс бъде забавено изплащането на ППП се дължи обезщетение в троен размер на таксата за ППП.

28.1. Юнимастърс не носи отговорност за косвени вреди и пропуснати ползи в резултат на непълно или неточно изпълнение на услугата.

28.2. Юнимастърс не носят отговорност, в следните хипотези:

28.2.1. когато поради непълна или грешна информация паричния превод е забавен / не е изплатен или е изплатен на друго лице;

28.2.2. когато подателят или получателят не са предявили писмена рекламация в срок 6 месеца от деня на приемането на ППП;

28.2.3. за непотърсени в три годишен срок неизплатени суми по ППП.

29. Всички споровете между Юнимастърс и потребителите следва да се решават чрез взаимни отстъпки и дух на добра воля. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да адресира претенциите си към Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на потребителите или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.Made on
Tilda